Mynd i'r cynnwys

Yr hyn a wnawn

Os ydych yn ceisio meddwl sut gallwn eich helpu, gweler isod grynodeb hwylus. 

Rydym yn dysgu am gydgynhyrchu

  • Rydym yn gofalu am y Sylfaen Wybodaeth: a repository of resources, information, case studies, research, audio recordings, toolkits and more. There we signpost to a whole range of resources, and we also include some of our own which we have developed through working with our community of practice. You may want to check out this Catalog hwn o astudiaethau achos ym maes cydgynhyrchu o Gymru, y pecyn cymorth archwilio cydgynhyrchu, y pecyn cymorth Mesur yr hyn sy’n Bwysig, and our Geirfa o derminoleg ymgysylltu
  • Rydym yn cynnal sesiynau #dysgu ar-lein bob mis lle byddwn yn rhannu gwybodaeth gydag aelodau, a rhai sesiynau agored ar gyfer cynulleidfa ehangach. Cadwch sylw ar y newyddlen misol a'r hysbysiadau'r aelodau ar gyfer rhestrau digwyddiadau! 
  • Rydyn ni wedi adeiladu llwyfan e-ddysgu ac arno mae ein 'Hanfodion Cyd-gynhyrchu' hunangyfeiriedig a’n cwrs 12-wythnos 'Cyd-gynhyrchu a Chi' , ac rydyn ni wrthi drwy’r amser yn datblygu papurau briffio newydd, hyfforddiant sgiliau meddal, a phecyn cymorth o offerynnau sy’n hygyrch i bawb eu hastudio fel bynnag sy’n addas iddyn nhw.
Illustration: a school

Byddwn yn cysylltu ag ac yn rhannu gydag eraill

Illustration: people playing music, singing and dancing together
  • Yn ôl ein haelodau, maent yn gwerthfawrogi’r naws o gyfeillgarwch a chefnogaeth sy’n deillio o fod yn rhan o’r gymuned ymarfer. Mae’n helpu gwybod nad ydych ar eich pen eich hun, a bod pobl eraill sy’n rhannu eich gwerthoedd ac sy’n credu hefyd mewn gwell ffordd o wneud pethau. 
  • Mae ein digwyddiadau #CoproLearning a #CoproConversations misol i aelodau yn canolbwyntio ar thema berthnasol, ac maen nhw’n cynnig cyfle i ddysgu gan bobl eraill yn y maes hwnnw, rhannu profiadau a chyd-fyfyrio.
  • Mae llwyfan cymunedol Circle yn lle i ddod i gysylltiad ag aelodau eraill o bob cwr o Gymru, ar-lein.
  • Rydyn ni’n dal i gynnal ein digwyddiadau ar-lein ... ond ein bwriad yw ailgyflwyno digwyddiadau wyneb yn wyneb pan fydd yr amgylchiadau’n caniatáu i ni wneud hynny, ac yn enwedig ein cynhadledd cyd-gynhyrchu flynyddol yng Nghanolfan Catrin Finch ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Rydym yn dylanwadu ar unigolion sy’n gwneud penderfyniadau ac yn llunio polisi

  • Fel cymuned, rydym yn dod â’n llais cyfunol i ddylanwadu ar newid gyda’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau ac yn llunio polisïau drosom. Rydym hefyd yn cyfrannu at ddylanwadu ar siâp gwasanaethau cyhoeddus a’r amgylchedd polisi, a’u galluogi, yng Nghymru, er mwyn i ni i gyd barhau i gyd-gynhyrchu’n fwy ac yn well.
  • Mae gan ein rhwydwaith gysylltiadau gyda rhwydweithiau newid eraill, tebyg eu meddwl, megis Partneriaeth Cymunedau Dyfeisgar. Rydym yn ymateb i ymgynghoriadau, ac yn mynychu rhai o gyfarfodydd y Bartneriaeth Trydydd Sector dan ofal CGGC: mae ein tîm yn gallu parhau i adrodd ar yr arferion a’r heriau diweddaraf ym maes cydgynhyrchu yng Nghymru diolch i’r hyn y mae ein haelodau yn ei rannu gyda ni. 
  • Trwy’r prosiect 5 mlynedd, a gyllidir gan y Gronfa Loteri Genedlaethol, rydym yn gweithio gyda 3 chlwstwr o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i droi eu gwaith ymgysylltu’n ymgyfraniad arwyddocaol, i ymwreiddio ymddygiad cydgynhyrchiol, ac i drawsnewid diwylliant.
Illustration: transport roadsigns

Illustration: people gathered around a table and a flichart, discussing issues and making notes together

"Bob wythnos, rwyf yn defnyddio un o’ch adnoddau, boed yn golygu dal fyny ar gyfres digwyddiadau Co-pro Mondays, defnyddio eich diffiniad i drafod cydgynhyrchu gydag eraill, neu wrth ystyried syniadau ar eich sylfaen wybodaeth. Diolch yn fawr i’r tîm am wneud cydgynhyrchu mor hygyrch!" - Alex Congreve, Cymorth i Fenywod, Caerdydd
Skip to content