Mynd i'r cynnwys

Partneriaeth Cymunedau Dyfeisgar

Mae Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru yn aelod y Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar, gallwch ddarllen mwy am y bartneriaeth isod.


Dyhead, Ysbrydoliaeth, Dyfalbarhad
Rhaglen genedlaethol digwyddiadau’r Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar am gymunedau a byw’n iach
Mis Mawrth 2024 – Mis Mehefin 2024
Ar-lein


‘Creu Pŵer Cymundol – Heriau ar gyfer 2024’
Dydd Mawrth 5 Mawrth o 12:30 – 13:30
Adam Lent, Prif Weithredwr, New Local
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

‘Cymunedoli’ – Y Ffordd Ymlaen
Dydd Iau 14 Mawrth o 12:30 – 13:30
Selwyn Williams a Sue Denman
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

Mae diwylliant yn bwyta strategaeth i frecwast
Dydd Mercher 27ain o Fawrth, 14:00 - 15:30
Trafodaeth banel gyda C&A. Wedi’i gadeiru gan Sue Denman (sylfaenydd ac ymddiriedolwr Gyda’n Gilydd dros Newid), gyda phanelwyr Yr Athro Kate Ardern, y Cynghorydd Neil Prior, Dr Meinir Jones, a Sue Leonard.
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

Economi i Gymunedau ac i Gymru
Dydd Mercher 10fed o Ebrill, 14:00 - 15:30
Mae modelau datblygu economaidd traddodiadol yn methu â mynd i'r afael â heriau economaidd ein hoes. Sut gall egwyddorion economaidd cylchol gefnogi ein dyfodol ar y blaned yn well? Sut y gall dulliau sy'n canolbwyntio ar bobl tuag at economïau lleol ddarparu gwydnwch a diogelwch ar adeg o heriau a chyni mawr? Yn y sesiwn hon, bydd y cyflwynwyr yn rhannu enghreifftiau o ddulliau blaengar a dechrau sgwrs am sut i roi theori ar waith.
- Y Ganolfan Strategaethau Economaidd Lleol (CLES)
- Eifion Williams, Prif Weithredwr, Cymunedau Cylchol Cymru
- Paul Hughes, Prif Swyddog, FRAME Sir Benfro
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

Cwirciau a'r Rhinweddau Datblygiad Cymunedol yn Seiliedig ar Asedau
Dydd Iau 18fed o Ebrill, 14:00 - 15:30
Datblygiad Cymunedol yn Seiliedig ar Asedau - syniad gwych ar bapur, ond sut y gall hyn weithio yn anhrefn y byd go iawn gyda phobl go iawn?! Byddwn yn edrych y tu hwnt i'r theori, gan weld gobaith mewn enghreifftiau bywyd go iawn, ac yn defnyddio barddoniaeth a thrafodaeth i ystyried y canlynol:
- Beth gallwn ni obeithio amdano yn realistig?
- Pa sgiliau sydd angen arnom ni er mwyn adeiladu cymuned drwy ABCD?
- Beth sydd angen arnom i'w gefnogi yn y gwaith anodd hwn?
Arweinyr gan Dave Horton, Ymgynghorydd Annibynnol
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

Cefnogaeth ymchwil a gwerthuso i gymunedau – rôl Sefydliadau Addysg Uwch (Higher Education Institutes)
Dydd Mawrth 14eg o Fai, 14:00 - 15:30
Mae Sefydliadau Addysg Uwch yn chwarae rhan sylweddol wrth gefnogi anghenion ymchwil a gwerthuso cymunedau. Gall eu rôl fod yn amrywiol ac yn fuddiol i ddatblygiad cymunedol trwy arbenigedd ymchwil, casglu a dadansoddi data, partneriaethau a chydweithio, hyfforddiant ac addysg, mynediad at adnoddau, dadansoddi polisi ac eiriolaeth a rhannu gwybodaeth. Gall yr elfennau hyn i gyd chwarae eu rhan ond sut olwg sydd ar y seilwaith ehangach i gefnogi cymunedau mewn ymchwil a gwerthuso yng Nghymru? Pam fod yn bwysig? 
Bydd cyflwynwyr yn rhannu datblygiadau cyfredol yng Nghymru cyn archwilio ffyrdd o gryfhau'r maes gwaith hwn ar y cyd. 
- Yr Athro Michael Woods, Cyfarwyddwr Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; CydGyfarwyddwr Canolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, Prifysgol Aberystwyth 
- Dr Anna Skeel, Cymrawd Ymchwil, Prifysgol Caerdydd 
- Emily Adams, Swyddog Prosiect, Adran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe 
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

Ymgyrchu a Hanes Protestio yng Nghymru
Dydd Mercher 15fed o Fai, 14:00 - 15:30
Mae hanes hir o ymgyrchu dros hawliau diwylliannol, gwleidyddol ac economaidd wedi siapio cenedl Cymru. Mae ymgyrchu dros greu newid cymdeithasol cynaliadwy yn cryfhau'r gobaith o gael poblogaeth a phlaned iach. Bydd y sesiwn yn cael ei chyflwyno fel gweithdy ymarferol gyda chyflwyniadau. Nod y sesiwn fydd cysylltu'r gorffennol â'r presennol a dangos 'ymdeimlad o'r posibl' wrth ymgyrchu dros y pethau sy'n bwysig i bobl a'n cymunedau. 
Gyda: Yvonne Murphy, Cyfarwyddwr Artistig a Chynhyrchydd Gweithredol, Omidaze Productions, The Talking Shop; ac Amanda Stone, Ymgynghorydd Annibynnol, Ymgyrchu dros Newid Cymdeithasol Cynaliadwy
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.

Rhannu Dysgu ar ar Ddatblygu Cymunedol gan Economïau Newydd
Dydd Iau, 6ed o Fehefin, 14:00 - 15:30
Gallwn ddysgu cymaint o brosiectau iechyd cyhoeddus cymunedol llwyddiannus mewn economïau newydd. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ‘beth sy'n gweithio orau’ wrth hybu iechyd gyda enghreifftiau ymarferol o ddysgu a drosglwyddwyd o Affrica i Gymru. Bydd trafodaeth banel gyda C&A. Wedi’i gadeiru gan Sue Denman gyda phanelwyr: Dr Susan Chichlowska, Uwch Ddarlithydd, Prifysgol Abertawe; a Diana De, Darllenydd, Prifysgol Caerdydd
Cliciwch yma i gofrestru am y digwyddiad hwn.


Pwy ydym ni

Fforwm cenedlaethol ar gyfer sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy’n helpu i ddatblygu a hyrwyddo gweithgareddau a chamau gweithredu lleol sy’n gwella lles a #PŵerCymunedol ledled Cymru.

Logo: Resourceful Communities Partnership

Cefndir

Dechreuodd y Bartneriaeth fel grŵp cyfeirio o bartneriaid allanol yn cynghori Gofal Cymdeithasol Cymru ar ei waith ar wreiddio gwytnwch cymunedol.
Ehangodd yn ystod y pandemig, gan ymgysylltu â phobl o ystod o sefydliadau â chylchoedd gwaith mor eang ag iechyd a gofal cymdeithasol, cyrff arolygu, y trydydd sector a’r sector academaidd.

Amcanion

  • Defnyddio gwybodaeth ac ymarfer aelodau i ddylanwadu ar bolisïau a phenderfyniadau ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol, gan feithrin gallu a sgiliau o fewn cymunedau i gynyddu a gwella eu dyfeisgarwch a hyrwyddo pŵer Cymunedol.
  • Dod â diddordeb, ymchwil a phrofiad ymarfer ynghyd i gyflymu arfer da mewn camau / gweithgareddau cymunedol sy’n hyrwyddo dyfeisgarwch cymunedol, wedi’u hategu gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014.
  • Hysbysu a hyrwyddo’r sylfaen dystiolaeth ac ymchwil ar gyfer camau / gweithgareddau sy’n cefnogi grymuso cymunedau.

Cyflawniadau

Cysylltu

Os hoffech wybod am gyfrannu eich astudiaethau achos neu fod yn aelod o’r Bartneriaeth, cysylltwch ag Emma.Davies@socialcare.wales neu ffeindiwch ni ar X/Twitter @ResourcefulCym

Skip to content