Mynd i'r cynnwys

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn egluro sut mae Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru’n defnyddio’r wybodaeth bersonol a gesglir trwy ein gwefan a pham rydym yn defnyddio cwcis.

Pa wybodaeth a gesglir gennym?

Wrth gofrestru i dderbyn y cylchlythyr misol, neu i gofrestru fel aelod unigol, gofynnir ichi nodi gwybodaeth bersonol megis eich enw a chyfeiriad ebost, a manylion eraill megis eich gwaith, rhanbarth ac ati.

Ar gyfer sefydliadau sy’n aelodau sy’n cofrestru aelodau tîm fel hyrwyddwyr, rydym yn casglu data am y sefydliad, prif gyswllt, cyswllt ym maes cyllid, a’r hyrwyddwyr cydgynhyrchu enwebedig.

Os byddwch yn cyhoeddi gwybodaeth ar y wefan (er enghraifft anfon manylion digwyddiad i’r calendr), byddwn hefyd yn cadw ac yn monitro’r wybodaeth yma.

Yn olaf, defnyddir cwcis i gofnodi eich gweithgaredd a’ch dewisiadau wrth ymweld â’r wefan (gweler yr adran isod ar gwcis). 

Beth sy’n digwydd i’r wybodaeth yma?

Rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i redeg y wefan, ac i anfon cylchlythyrau a gwybodaeth berthnasol arall atoch o ran y lefel ryngweithio a ddewiswyd gennych (aelodaeth unigol neu fel tîm). 

Hefyd gallwn ddefnyddio’r wybodaeth yma i gynnal dadansoddiadau ac ymchwil er mwyn gwella ein dulliau cyfathrebu, i atal ac i ddatgelu twyll a cham-drin, ac i ddiogelu defnyddwyr eraill.

Eisiau datdanysgrifio?

Os nad ydych eisiau derbyn gohebiaeth gennym bellach, dylid clicio’r ddolen Datdanysgrifio ar unrhyw un o’n negeseuon ebost. 

Gallwch ddewis peidio bod yn aelod o Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ar unrhyw adeg - cysylltwch â: aelodau@copronet.cymru a byddwn yn dileu eich manylion o’n system.

Pwy arall sydd â mynediad at eich gwybodaeth?

Cynhelir bas data aelodau Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ar weinyddwyr yn y DU ac yn Ewrop. Er hynny, hwyrach y bydd gan gwmnïau sy’n ein cynorthwyo i redeg y wefan hon, sy’n anfon allan gwybodaeth ac yn trefnu digwyddiadau, fynediad at eich gwybodaeth yn ystod y gweithgareddau hyn (SiteGround hosting, Google Workspace, Eventbrite, MadMimi, Circle, Zoom, Microsoft Teams). Fel y cyfryw, hwyrach y cedwir rhywfaint o’ch gwybodaeth mewn gwledydd eraill tu hwnt i Ewrop lle mae deddfau diogelu data’n wahanol; mae hyn oherwydd dyluniad gweinyddwyr lle caiff systemau ffeiliau eu copïo rhwng canolfannau data ar draws ardal ddaearyddol eang er mwyn cynyddu cydnerthedd.

Bydd Sylwadau ar ofod cymunedol Circle yn weladwy i aelodau eraill a hyrwyddwyr. Bydd sylwadau ar y Sylfaen Wybodaeth yn weladwy i unrhyw un. Dylech fod yn ofalus wrth ddatgelu gwybodaeth bersonol. Nid ydym yn gyfrifol am ddiogelu gwybodaeth a gyhoeddir mewn mannau cyhoeddus.

Hwyrach y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol os oes gofyn cyfreithiol inni wneud hynny, neu i ddiogelu neu amddiffyn ein hunain neu eraill yn erbyn gweithgareddau anghyfreithlon neu niweidiol.

Sut rydym yn defnyddio cwcis?

Mae’r wefan hon yn cynnwys cwcis. Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur trwy wefannau rydych yn ymweld â nhw. Maent yn cael eu defnyddio i sicrhau fod gwefannau’n gweithio, neu’n gweithio’n fwy effeithlon, yn ogystal ag i ddarparu gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Mae’r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu rhywfaint o reolaeth o ran cwcis, trwy osodiadau’r porwr. I ddysgu mwy am gwcis, gan gynnwys gweld pa gwcis a osodwyd a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i: AboutCookies.org.uk.

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis sy’n angenrheidiol i’ch galluogi i symud o gwmpas y wefan neu i ddarparu nodweddion sylfaenol. Mae’r wefan hefyd yn defnyddio cwcis perfformiad sy’n casglu gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio’r wefan, megis sut rydych yn cael eich cyfeirio ati, a faint o amser rydych yn treulio ar dudalennau penodol. Caiff yr wybodaeth yma ei chydgrynhoi, ac felly mae’n ddienw a chaiff ei defnyddio’n unig i wella perfformiad y wefan.

Diogelwch

Mae eich diogelwch yn hynod bwysig inni. Rydym yn cymryd camau i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol ac yn dilyn gweithdrefnau sy’n lleihau cymaint â phosib unrhyw fynediad anawdurdodedig neu i ddatgelu eich gwybodaeth. Er hynny, ni fedrwn warantu dileu pob risg o gamddefnyddio data.  

Mae gennych hawl cyfreithiol i wybod pa wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch a sut y caiff yr wybodaeth ei phrosesu. Os hoffech wybod pa wybodaeth sydd gennym, gallwch ysgrifennu atom: dataprotection@copronet.walesByddwn yn gofyn ichi brofi pwy ydych. Ni fyddwn yn codi ffi ar gyfer hyn oni bai bod y cais yn ddi-sail neu’n ormodol, ac yn y fath achos, hwyrach y byddwn yn codi ffi resymol ar gyfer y costau gweinyddol o gydymffurfio â’r cais.

Skip to content