Prosiect Dewi mewn BGC

Teitl swyddogol y prosiect hwn yw:
Cydgynhyrchu ac ymgyfraniad â BGC
A theitl ein prosiect ar gyfer ein cais cyllido oedd:
Mes Yn Dderw: Mes cydgynhyrchu’n troi’n dderw gwasanaethau cyhoeddus

Ond gan fod dyddiad cychwyn swyddogol y prosiect ar 1af Mawrth 2021, sef Dydd Gŵyl Dewi Sant yma yng Nghymru, dewiswyd y teitl cryno Prosiect Dewi !

Tua dechrau 2021 llwyddwyd i gael gwerth 5 mlynedd o gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i’w helpu gweithredu cydgynhyrchu ac ymgyfraniad, gyda ffocws cychwynnol ar asesiadau llesiant.

Y rhesymeg

Gwyddom fod bwlch yn bodoli rhwng dyheadau ein deddfwriaeth ddatganoledig (sydd dal yn ifanc) o safbwynt cynnwys dinasyddion a chymunedau wrth gydgynhyrchu gwasanaethau cyhoeddus, a realiti gweithredu hyn ar lawr gwlad. Credwn, taw dim ond trwy sicrhau bod digon o gydgynhyrchu ac ymgyfraniad yn digwydd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn gwireddu maint yr effaith sydd ei hangen er mwyn creu newid cynaliadwy.

Ein ffyrdd o weithio

Rydym yn gweithio ar lefel ymarferol gyda 3 chlwstwr o BGC i gefnogi datblygu arferion arwyddocaol o ran ymgysylltiad ac ymgyfraniad, gan symud tuag at gydgynhyrchu llawn. Rydym yn: 

  • Gweithio ochr yn ochr â thimau BGC i gefnogi gweithredu arferion ar lefel ymarferol a datblygu galluedd, capasiti a hyder. Nid ymgynghorwyr ydym sy’n mynd â’r gwaith i ffwrdd gyda ni ac yn ei gyflawni ar eu rhan, yn hytrach, rydym yn gweithio gyda’r BGC. Trwy addysgu profiadol a gweithio ar broblemau perthnasol ac uniongyrchol, rydym yn cyfrannu at newid ymddygiad a diwylliant. for them, instead we work with the PSBs. Through experiential learning and working on relevant and immediate issues, we contribute to shifting behaviours and cultures. 
  • Creu’r amodau ar gyfer cysylltiadau cynaliadwy ymhlith sefydliadau a gyda chymunedau a dinasyddion, trwy seilwaith o ymgyfraniad parhaus. Mae cysylltiadau’n hanfodol i gydgynhyrchu a gweithredu mewn cymhlethdod, ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor y gwaith yma. 
  • Datblygu cyfleoedd ymgysylltu arwyddocaol , gan gynnwys gyda lleisiau nas clywir yn aml, sy’n arwain at ymgyfraniad cymunedau wrth gydgynhyrchu atebion lleol, lle mae pobl a gweithwyr proffesiynol yn defnyddio eu cryfderau ac adnoddau i wireddu newid cadarnhaol. 

Yn hyn a wnawn

Cychwynnodd y gwaith ym Mehefin 2021 gyda ffocws ar asesiadau llesiant, a bydd yn cyflawni’r cynllunio a gweithredu dros y blynyddoedd sydd i ddod. Rydym yn ffodus inni dderbyn cyllid fydd yn ein galluogi i gefnogi BGC trwy gydol y cylch cyfan o 5 mlynedd, a thrwyddyn nhw, effeithio ar dirwedd ehangach gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae pob un o’r 3 BGC neu glystyrau sy’n gweithio gyda ni’n cael mynediad at un diwrnod (8 awr) yr wythnos ar gyfartaledd o ymgynghoriaeth, cyngor a chymorth gan ein hymgynghorwyr cydgynhyrchu, sy’n meddu ar amrediad eang iawn o sgiliau a phrofiad. Mae pob BGC yn cael ei baru gyda phrif dîm o ddau ymgynghorydd, a thrwyddyn nhw, ceir hyd i gymorth gweddill y tîm cydgynhyrchu fel bo angen. 

Gyda 50 diwrnod o gymorth cydweithredol y flwyddyn am 5 mlynedd, gallwn wireddu newid sylweddol mewn arferion ac ymddygiad. Wrth ddatblygu cynlluniau gwaith penodol ac amserlen a seilir ar anghenion pob BGC, yn fras, rydym yn cydweithio gyda nhw i: 

  • Ddatblygu a chyflawni’r ymgysylltiad a chynllun cyfathrebu ar gyfer eu Hasesiadau Llesiant, gan ddefnyddio dulliau gweithio o bell ac wyneb yn wyneb fel sy’n briodol. 
  • Cydgrynhoi cysylltiadau dibynadwy a pharhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a thrigolion lleol i siapio’r Cynlluniau Llesiant sy’n seiliedig ar yr asesiadau. 
  • Meithrin capasiti a hyder o ran sgiliau cydgynhyrchu, hwyluso a sgiliau cysylltiedig ymhlith timau a phartneriaid. 
  • Cyd-gynhyrchu ymatebion lleol i’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynlluniau Llesiant (trwy gyfraniad parhaus cymunedau, sefydliadau dan arweiniad y gymuned, sefydliadau partner statudol a rhai trydydd sector).

Rhwydwaith ehangach BGC

Er ein bod yn cael ein cyllido i weithio ar lefel ymarferol gyda 3 chlwstwr o BGC, rydym yn awyddus i bob BGC arall elwa o’r rhaglen hefyd. Rydym yn cysylltu â’r rhwydwaith BGC ehangach ac yn rhannu canlyniadau, profiadau a gwersi a ddysgwydtrwy ddigwyddiadau bob pythefnos i rannu “nodiadau cydgynhyrchu” a sesiynau dysgu a rhannu misol.Mae hyn hefyd yn gweddu i gyd-destun ehangach cymuned ymarfer draws-sector presennol y Rhwydwaith Cydgynhyrchu, a’r nod o ennyn newid ar lefel ehangach ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Dysgu mwy

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Ena neu Dan, sy’n gallu ateb unrhyw gwestiynau am y rhaglen yn gyffredinol, ac sy’n gallu eich cysylltu â’r ymgynghorwyr yn y timau rhanbarthol. 

Rachel
Wolfendale

Rheolwr y Rhaglen
[email protected]
07726 389 339

Dan
Barnett

Cydlynydd y Rhaglen
[email protected]
07943 972 949

Mike
Corcoran

Gogledd Cymru

Suzanne
Iuppa

Gogledd Cymru

Rae
Baker

Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr

Treena
Davies

Cwm Taf a Phen-y-bont ar Ogwr

Vikki
Butler

Gorllewin Cymru

Rox
Treacy

Gorllewin Cymru

Skip to content