Mynd i'r cynnwys

Prosiect Dewi mewn BGC

Teitl swyddogol y prosiect hwn yw:
Cydgynhyrchu ac ymgyfraniad â BGC
A theitl ein prosiect ar gyfer ein cais cyllido oedd:
Mes Yn Dderw: Mes cydgynhyrchu’n troi’n dderw gwasanaethau cyhoeddus

But as the project officially started on 1st March 2021, Saint David’s day over here in Wales, we’re calling it Prosiect Dewi !

Photo: daffodils

Tua dechrau 2021 llwyddwyd i gael gwerth 5 mlynedd o gyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) i’w helpu gweithredu cydgynhyrchu ac ymgyfraniad, gyda ffocws cychwynnol ar asesiadau llesiant.

Logo: National Lottery Community Fund

Y rhesymeg

Gwyddom fod bwlch yn bodoli rhwng dyheadau ein deddfwriaeth ddatganoledig (sydd dal yn ifanc) o safbwynt cynnwys dinasyddion a chymunedau wrth gydgynhyrchu gwasanaethau cyhoeddus, a realiti gweithredu hyn ar lawr gwlad. Credwn, taw dim ond trwy sicrhau bod digon o gydgynhyrchu ac ymgyfraniad yn digwydd ar draws gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, y byddwn yn gwireddu maint yr effaith sydd ei hangen er mwyn creu newid cynaliadwy.

Ein ffyrdd o weithio

Rydym yn gweithio ar lefel ymarferol gyda chlwstwr o BGC to support the development of their practice of meaningful engagement and involvement, moving towards full co-production. We are: 

  • Rydyn ni’n gweithio ochr yn ochr â thimau’r BGC i gefnogi gweithredu ymarferol ac i ddatblygu eu gallu, eu capasiti a’u hyder. Nid ymgynghorwyr sy’n mynd â’r gwaith i ffwrdd ac yn ei wneud ar eu rhan mohonom. Yn hytrach, rydyn ni’n gweithio gyda’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus. Trwy ddysgu o brofiad a gweithio ar faterion perthnasol a dybryd, rydyn ni’n cyfrannu at newid ymddygiadau a diwylliannau. 
  • Creu’r amodau ar gyfer cysylltiadau cynaliadwy ymhlith sefydliadau a gyda chymunedau a dinasyddion, trwy seilwaith o ymgyfraniad parhaus. Mae cysylltiadau’n hanfodol i gydgynhyrchu a gweithredu mewn cymhlethdod, ac yn cyfrannu at gynaliadwyedd hirdymor y gwaith yma. 
  • Datblygu cyfleoedd ymgysylltu arwyddocaol , gan gynnwys gyda lleisiau nas clywir yn aml, sy’n arwain at ymgyfraniad cymunedau wrth gydgynhyrchu atebion lleol, lle mae pobl a gweithwyr proffesiynol yn defnyddio eu cryfderau ac adnoddau i wireddu newid cadarnhaol. 

Yn hyn a wnawn

Cychwynnodd y gwaith ym Mehefin 2021 gyda ffocws ar asesiadau llesiant, a bydd yn cyflawni’r cynllunio a gweithredu dros y blynyddoedd sydd i ddod. Rydym yn ffodus inni dderbyn cyllid fydd yn ein galluogi i gefnogi BGC trwy gydol y cylch cyfan o 5 mlynedd, a thrwyddyn nhw, effeithio ar dirwedd ehangach gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. 

Each of the PSBs we work with benefits from consultancy, advice, and support from our co-production consultants who bring to the table a broad range of skills and experience. Each PSB is paired with a primary team of two consultants, and through them access the support of the rest of our co-production team as needed. 

Gyda gymorth cydweithredol am 5 mlynedd, gallwn wireddu newid sylweddol mewn arferion ac ymddygiad. Wrth ddatblygu cynlluniau gwaith penodol ac amserlen a seilir ar anghenion pob BGC, yn fras, rydym yn cydweithio gyda nhw i: 

  • Ddatblygu a chyflawni’r ymgysylltiad a chynllun cyfathrebu ar gyfer eu Hasesiadau Llesiant, gan ddefnyddio dulliau gweithio o bell ac wyneb yn wyneb fel sy’n briodol. 
  • Cydgrynhoi cysylltiadau dibynadwy a pharhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a thrigolion lleol i siapio’r Cynlluniau Llesiant sy’n seiliedig ar yr asesiadau. 
  • Meithrin capasiti a hyder o ran sgiliau cydgynhyrchu, hwyluso a sgiliau cysylltiedig ymhlith timau a phartneriaid. 
  • Cyd-gynhyrchu ymatebion lleol i’r blaenoriaethau a nodwyd yn y Cynlluniau Llesiant (trwy gyfraniad parhaus cymunedau, sefydliadau dan arweiniad y gymuned, sefydliadau partner statudol a rhai trydydd sector).

Rhwydwaith ehangach BGC

Er ein bod yn cael ein cyllido i weithio ar lefel ymarferol gyda 3 chlwstwr o BGC, rydym yn awyddus i bob BGC arall elwa o’r rhaglen hefyd. Rydym yn cysylltu â’r rhwydwaith BGC ehangach ac yn rhannu canlyniadau, profiadau a gwersi a ddysgwyd, trwy 'nodiadau cydgynhyrchu' a sesiynau dysgu a rhannu misol. Mae hyn hefyd yn gweddu i gyd-destun ehangach cymuned ymarfer draws-sector presennol y Rhwydwaith Cydgynhyrchu, a’r nod o ennyn newid ar lefel ehangach ar draws gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

Dysgu mwy

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Rachel neu Dan, sy’n gallu ateb unrhyw gwestiynau am y rhaglen yn gyffredinol, ac sy’n gallu eich cysylltu â’r ymgynghorwyr yn y timau rhanbarthol. 

Photo: Rachel Wolfendale
Rachel
Wolfendale

Rheolwr y Rhaglen
rachel@copronet.cymru
07726 389 339

Photo: Dan Barnett
Dan
Barnett

Cydlynydd y Rhaglen
dan@copronet.wales
07943 972 949

Photo: Treena Davies
Treena Davies

Cwm Taf Morgannwg

Photo: Becky Lythgoe
Becky Lythgoe

Cwm Taf Morgannwg

Photo: Vikki Butler
Vikki Butler

Gorllewin Cymru

Photo: Mike Corcoran
Mike Corcoran

Gogledd Cymru

Caryl Lewis

Gogledd Cymru

Skip to content