Cyrsiau e-ddysgu

Rydym wedi sefydlu ein llwyfan e-ddysgu ein hunain, a nawr yn cynnig ein cwrs blaenllaw "Cyd-gynhyrchu a Chi " sy’n para am 4 wythnos. Rydym yn datblygu cyrsiau a modiwlau newydd i’w hychwanegu, felly cadwch lygad ar ein gwefan! (Byddwn yn cyhoeddi unrhyw beth newydd yn y cylchlythyr.)

Cyd-gynhyrchu a Chi (cwrs 4 wythnos)

Mae’r cwrs “Cyd-gynhyrchu a Chi” yn gyfle i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyd-gynhyrchu i ddatblygu, dysgu a meithrin eu harfer, waeth lle maen nhw ar eu taith. Os ydych chi wedi bod eisiau dysgu mewn ffordd sy’n ffitio o’ch cwmpas chi a’ch amserlen, gallai’r cwrs hwn eich ffitio chi’n berffaith.

Pryd mae’n dechrau?

Bydd y cwrs yn dechrau ddydd Llun 6 Mehefin 2022.

Sut mae’n gweithio? 4 wythnos gyda...

Dysgu hunangyfeiriedig gyda chefnogaeth seminarau tiwtorial wythnosol a sesiynau Holi ac Ateb dewisol.

Cyfres o recordiadau ar sail podlediadau y gallwch fynd atynt ar adeg sy’n gyfleus i chi.

28 awr o gynnwys, a mwy os ydych chi’n dymuno archwilio’r holl adnoddau ychwanegol wrth eich pwysau eich hun.

Llwyfan cyfeillgar, hygyrch, sy’n addas ar gyfer dulliau dysgu gwahanol ac sy’n gweithio gyda rhaglenni darllen sgrin.

Beth mae'r cwrs yn ei wneud:

Cyflwyno egwyddorion cyd-gynhyrchu.

Archwiliwch amrywiaeth o dechnegau sy'n gysylltiedig â phob egwyddor

Cyflwyno ystod o enghreifftiau o gydgynhyrchu yn ymarferol

Eich gwahodd i fyfyrio ar y cais i'ch practis eich hun

Byddwch yn dysgu …

Esbonio egwyddorion cyd-gynhyrchu, a’r dulliau gweithredu sy’n gysylltiedig â nhw.

Deall y gwahaniaeth rhwng cyd-gynhyrchu effeithiol ac aneffeithiol.

Adnabod gweithredoedd pwrpasol sy’n gysylltiedig â gwella arfer cyd-gynhyrchu.

Llunio cynllun gweithredu er mwyn rheoli eich her cyd-gynhyrchu eich hun.

Ydy’r cwrs wedi’i achredu?

Mae achrediad ar gael trwy Brifysgol Glyndŵr Wrecsam.
Am gwblhau’r cwrs hwn, cewch 10 credyd prifysgol lefel 4. 

Er mwyn cael yr achrediad hwn, mae gofyn i chi ymrwymo cyfanswm o 100 awr o astudio (gan gynnwys sesiynau tiwtorial a sesiynau Holi ac Ateb), gydag 8 wythnos ychwanegol ar gyfer eich astudiaethau personol ac i gwblhau’r aseiniad. (Cyfanswm o: 4 wythnos o sesiynau byw, hyd at 12 wythnos ar gyfer astudiaethau personol).

Dewch i gwrdd â’r tiwtoriaid

Jenny Mushiring'ani Monjero

Mike Corcoran

Mike Corcoran

Costau’r cwrs:

£165+TAW (£198)
neu £190+TAW (£228) gydag achrediad
Gostyngiadau ar gael ar gyfer aelodau a hyrwyddwyr Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru.

 

Skip to content