We are recruiting to support the current team. Join us!

We have two openings for Co-production Network staff. Our director Mark has decided to refocus his energies on training and facilitation, so we are looking for someone to lead the project from January 2018 and for the remaining 20 months of Big Lottery funding.

Our coordinator Taela will be taking maternity leave (with our heartiest congratulations and well wishes!), so we are also looking for a Maternity Cover Coordinator to support the Network from January to December 2018.

Both posts will be working closely with the current team, the Project Board and Advisory group, and the associate consultants supporting the Network.

Scroll down for the Welsh version of this post

For a Wales where everyone is valued as a contributor to the common good
With support from the Big Lottery Fund, a host of agencies and individuals are busy building a new membership organisation that is helping to ensure that co-production principles are at the core of welsh public services and make a real difference to people’s lives.  The project has two posts, a Co-ordinator and Director, who are hosted by Cartrefi Cymru Co-operative but who work closely with project partners WCVA and with lots of passionate members and allies in public services, third sector, academia and local communities.

The opportunity has arisen for two enthusiastic and multi-talented people to step into these roles as follows:-

Director – permanent position at least until the end of the project in August 2019
Co-ordinator – temporary position to cover maternity leave throughout 2018

Are you committed to working alongside people (doing with rather than doing for or doing to) and to the principles of equality and mutuality that underpin co-production? Have you the ability to influence and inspire? Have you the ability to work collaboratively and methodically in pursuit of transformational changes in power-relations? Are you an organised doer as well as a good talker and a fantastic dreamer?
Then one of these jobs could be for you.

For further details and how to apply, please see the application pack.
Closing date – 26th November 12 noon, 2017

Interview date for Coordinator post: 6th December, 2017
Interview date for the Director post: 7th December, 2017

For an informal discussion, please contact Adrian Roper on 02920 642250 or Judith Stone on 02920 431744

Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund.

The application packs are hosted on the Cartrefi Cymru website.
http://bit.ly/1Af2TQJ

Dros Gymru lle caiff pawb ei werthfawrogi fel cyfrannwr i les pawb

CYFARWYDDWR Y RHWYDWAITH /
CYDGYSYLLTYDD Y RHWYDWAITH

Gyda chymorth gan y Gronfa Loteri Fawr, mae llu o asiantaethau ac unigolion wrthi’n brysur yn adeiladu sefydliad aelodaeth newydd sy’n helpu i sicrhau bod egwyddorion
cydgynhyrchu wrth wraidd gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.  Mae gan y prosiect ddwy swydd, Cydgysylltydd a Chyfarwyddwr, sy’n cael eu lletya gan Gydweithfa Cartrefi Cymru ond sy’n cydweithio’n agos â phartneriaid y prosiect, WCVA, a llawer o aelodau brwdfrydig a chynghreiriaid yn y gwasanaethau cyhoeddus, y trydydd sector, y byd academaidd a chymunedau lleol. Mae cyfle wedi codi i ddau o bobl frwdfrydig ac aml-dalentog gamu i mewn i’r swyddi hyn fel a ganlyn:

Cyfarwyddwr:  Swydd barhaol tan ddiwedd y Prosiect ym mis Awst 2019 o leiaf
Cydgysylltydd: Swydd dros dro yn ystod absenoldeb mamolaeth trwy gydol 2018

Ydych chi wedi ymrwymo i weithio ochr yn ochr â phobl (gwneud pethau gyda phobl yn hytrach na drostyn nhw neu iddyn nhw) ac i egwyddorion cydraddoldeb a chydgyfnewidiad sy’n sylfaen i gydgynhyrchu? Ydi’r gallu gennych chi i ddylanwadu ac ysbrydoli? Ydi’r gallu gennych chi i weithio mewn modd cydweithredol ac yn drefnus i geisio newidiadau trawsnewidiol mewn perthnasoedd grym? Ydych chi’n un sy’n gweithredu mewn modd trefnus yn ogystal â siarad yn dda a breuddwydio’n uchelgeisiol? Yna gallai un o’r swyddi hyn fod yn addas i chi.
Dyddiad cau – 26 Tachwedd 12 hanner dydd, 2017

Dyddid cyfweld ar gyfer y swydd Cydlynydd: 6 Rhagfyr, 2017
Dyddiad cyfweld ar gyfer swydd y Cyfarwyddwr: 7 Rhagfyr, 2017

I gael rhagor o fanylion a dysgu sut i ymgeisio, gweler y pecyn cais.

I gael trafodaeth anffurfiol, cysylltwch â:  Judith Stone ar 029 2043 1744 neu Adrian Roper ar 02920 642250.
Mae’r pecynnau cais yn cael eu cynnal ar wefan Cartrefi Cymru.
http://bit.ly/1Af2TQJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.