Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Change in the Welsh public sector: creating a more supportive environment

December 6, 2019 @ 9:00 am - 4:00 pm

Free
This interactive workshop seeks to build more supportive relationships for changemakers in Wales and challenge structural barriers.

About this Event

Pitch

We have been doing research into why ‘change’ does and doesn’t spread in Wales for the past 9 months exploring key barriers and enablers that change-makers face. Staff across a number of health boards and local authorities provided us with their time, practical experiences, and insights into the issues they’ve faced. Irrespective of organisation, we found many common threads which either enabled or hindered change.

Our preliminary findings overwhelmingly show that the main disablers are structural and organisational in nature and the primary enablers pertain to supportive relationships. Our research indicates that Wales likely has an innovation environment where only the most tenacious, or those with the right connections, survive; that people are innovating in spite of the system rather than because of it. What value could be created with more space, time and the right supports?

Another recurring theme was disincentives for implementing change which we would like to present and discuss with workshop participants on December 6th.

The main questions for us have become:

  • How can we build a shared understanding and better analysis of these research findings?
  • Are there ways in which Wales become a more supportive environment for change-makers and remove some of the disincentives impeding new initiatives from occurring?
  • Can we work collaboratively to make the change implementation journey less daunting and more enabling?
  • What opportunities are there for applying these findings, for further research, and for collective action?

The workshop will be hands-on and highly interactive. Participants will learn how to co-create, with stakeholders by actively participating in a co-creative exercise. The day is deliberately designed to bring participants together to explore and act on key research findings to ultimately discover potential pathways for creating a more supportive environment for change in the Welsh public sector.

This workshop is trans-disciplinary meaning that the research goes beyond a specific discipline and seeks to convene cross-sector actors who are all affected by the problem. In this case we want to congregate a mixture of academics, policy makers, and practitioners who all have a role to play in the creation of a more enabling environment.

Newid yn Sector Cyhoeddus Cymru: sut y gallwn greu amgylchedd mwy cefnogol?

Byrdwn

Am y naw mis diwethaf buom yn ymchwilio i pam y mae ‘newid’ yn lledaenu neu beidio yng Nghymru gan ymchwilio i’r prif rwystrau a galluogwyr y mae’r rhai sy’n gwneud newid yn eu hwynebu. Rhoes staff ar draws nifer o fyrddau iechyd ac awdurdodau lleol eu hamser, profiadau ymarferol, a chipolwg ar y problemau y maent wedi’u hwynebu. Ni aeth pa sefydliad oedd dan sylw, roedd llawer o elfennau cyffredin a oedd naill ai’n hwyluso neu’n llesteirio newid.

Mae ein canfyddiadau rhagarweiniol yn dangos yn glir bod y prif rwystrau’n strwythurol neu’n sefydliadol eu natur a bod y prif alluogwyr yn ymwneud â pherthnasau cefnogol. Yn ôl ein hymchwil mae gan Gymru amgylchedd arloesi lle’r rhai mwyaf dygn, neu’r rhai â’r cysylltiadau cywir sy’n goroesi; bod pobl yn arloesi er gwaethaf y system yn hytrach nag o’i herwydd. Pa werth allai gael ei greu gyda mwy o le, amser a’r cymorth iawn?

Thema reolaidd arall oedd datgymhellion i roi newid ar waith a byddem yn hoffi ei chyflwyno a’i thrafod gyda chyfranogwyr y gweithdy ar 6 Rhagfyr.

Y prif gwestiynau inni yw:

  • Sut y gallwn greu dealltwriaeth well a dadansoddiad gwell o ganfyddiadau’r ymchwil?
  • Ym mha ffyrdd y gall Cymru ddod yn amgylchedd mwy cefnogol i’r rhai sy’n gwneud newid a dileu rhai o’r rhwystrau sy’n atal mentrau newydd rhag digwydd.
  • A allwn gydweithio i wneud y gwaith o roi newid ar waith yn llai negyddol ac yn fwy cadarnhaol?
  • pa gyfleoedd sydd ar gyfer cymhwyso’r canfyddiadau hyn, ar gyfer ymchwil bellach, ac ar gyfer gweithredu ar y cyd?

Bydd y gweithdy’n ymarferol ac yn rhyngweithiol iawn. Bydd cyfranogwyr yn dysgu sut i gyd-greu gyda rhanddeiliaid trwy gymryd rhan mewn ymarfer cyd-greu. Mae’r diwrnod wedi’i gynllunio i ddwyn cyfranogwyr ynghyd i ymchwilio i ganfyddiadau ymchwil allweddol a gweithredu arnynt. Y nod yn y pen draw yw creu amgylchedd mwy cefnogol dros newid yn sector cyhoeddus Cymru.

Mae’r gweithdy hwn yn draws-ddisgybylaethol sy’n golygu bod yr ymchwil yn mynd y tu hwnt i ddisgyblaeth benodol ac yn ceisio dwyn unigolion ynghyd y mae’r broblem yn effeithio arnynt. Yn yr achos hwn rydym am gynnull cymysgedd o academyddion, gwneuthurwyr polisi ac ymarferwyr sydd oll â rôl i’w chwarae wrth greu amgylchedd mwy cefnogol.

Organiser

Y Lab
Website:
https://ylab.wales/

Venue

Cardiff City Hall
Gorsedd Gardens Road
Cardiff, CF10 3ND
+ Google Map
Website:
https://www.cardiffcityhall.com/

Is there an event you want to tell the co-production community about? Click here for the event details form.