Mae'r mudiad hwn yn ei grud o hyd: cofrestrwyd ein mudiad yn swyddogol ym mis Mai 2019. Aethom ati i adeiladu ar waith cyd-gynhyrchu cynnar ac rydym yn hyderus yn ein gallu a'n ffordd o gyflawni; nawr ein bod ni wedi'n sefydlu ac yn gynaliadwy yn ariannol, mae'n amser i ni atgyfnerthu ein llywodraethiant a'n prosesau. Dymunwn gryfhau ein bwrdd a'i ymestyn, er mwyn ein helpu i dyfu a chymryd ein camau nesaf.

Dyma ein nodau:

 • tyfu arfer da ar draws sectorau a ledled Cymru,
 • cefnogi'r bobl sy'n llunio polisïau ac yn gwneud penderfyniadau i greu cyd-destun cadarnhaol ar gyfer y gwaith hwn, ac
 • achosi newidiadau positif yn ein gwasanaethau cyhoeddus a'n cymunedau. 

Mae ein bwrdd o gyfarwyddwyr anweithredol yn chwarae rhan hanfodol trwy:

 • oruchwylio rhwymedigaethau cyfreithiol y cwmni;
 • sicrhau ein bod yn cyflawni ein swyddogaethau yn unol â'n cyfansoddiad;
 • sicrhau ein bod yn drwyadl yn ariannol ac yn gynaliadwy, a rheoli risgiau;
 • cynnal ein gwerthoedd a'n safonau uchel;
 • sicrhau ein bod yn gyfrifol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol;
 • cadw ffocws ar ein cenhadaeth a'n hamcanion; 
 • cefnogi ein datblygiad strategol;
 • gyrru datblygiad, twf a dysgu, a gwelliant; a
 • chefnogi'r cyd-gyfarwyddwyr gweithredol i wneud yr uchod.

Ar gyfer swyddi aelod o'r Bwrdd mae angen ymrwymiad o 3 - 4 diwrnod y flwyddyn (6 - 8 ar gyfer y cadeirydd). Mae’r swydd am gyfnod o dair blynedd, a gellir adnewyddu'r cyfnod ar ôl hyn. Nid oes tâl am y rôl, Mae'n wirfoddol, ac ad-delir treuliau (gan gynnwys costau gofal).

Os ydych yn ystyried ymuno â'n bwrdd cyfarwyddwyr, mae'r ddogfen hon yn esbonio rôl aelodau'r bwrdd, beth / pwy yr ydym yn chwilio amdanynt, a sut i ymgeisio..
Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 12.00 hanner dydd, ddydd Mercher 5 Ebrill 2023

Skip to content