Aelodaeth tîm

Mae gan eich sefydliad ymrwymiad strategol a gweithredol i gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion. Rydych yn awyddus i ddatblygu eich tîm a’ch arferion sefydliadol.
Rydych yn awyddus i ddatblygu eich tîm a’ch arferion sefydliadol.
Dyma'r fargen!

Manteision aelodaeth i dimau

  • Gwiriad blynyddol o’ch nodau, dyheadau ac anghenion datblygu o safbwynt cyd-gynhyrchu
  • Hyfforddiant i “Hyrwyddwyr Cyd-gynhyrchu” i’w paratoi gyda’r adnoddau a’r sgiliau i rannu cyd-gynhyrchu a chefnogi dysgu ac arferion cydweithwyr
  • Mynediad cynnar a gostyngiadau ar gyfer digwyddiadau lle mae angen tocynnau, hyfforddiant a chyrsiau e-ddysgu
  • Mynediad at sesiynau mentora a chyngor gydag ymgynghorwyr ym maes cydgynhyrchu, er mwyn herio a dilysu eich arferion mewn ffordd adeiladol
  • Cefnogaeth gyda sesiynau briffio cyd-gynhyrchu ar gyfer timau neu gydweithwyr sy’n uwch arweinyddion
  • Bathodyn digidol ac asedau ar gyfer eich gwefan a llofnodion ebost, i ddangos eich ymrwymiad fel sefydliad i gyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad

"Fel aelod, ni fedrwn ganmol Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ddigon - maen nhw wedi bod yn amhrisiadwy ar gyfer ein hyrwyddwyr cydgynhyrchu, yn darparu cyngor ymgynghorol i’n grŵp llywio, ac wrth gwrs wedi trefnu digwyddiadau rhwydweithio a rhannu gwybodaeth ragorol."
- Graham Findlay, Arweinydd Cydgynhyrchu, Scope

Sut mae’n gweithio?

Chi sy’n dewis faint o hyrwyddwyr i’w henwebu, i eirioli ar ran a chefnogi cydweithwyr ym maes cyd-gynhyrchu.

Seilir eich ffioedd aelodaeth ar nifer yr hyrwyddwyr.

Ar gyfer pwy mae hyn?

Gallwch ymaelodi fel tîm, fel adran neu fel sefydliad cyfan. Gallwch ddod o’r sectorau statudol, dielw, neu academaidd.

Nid oes rhaid ichi gael eich lleoli yng Nghymru i elwa o fod yn rhan o’r gymuned ymarfer! Os nad ydych yn gweithio yng nghyd-destun polisi datganoledig Cymru, bydd hyn yn defnyddiol iawn os oes gan eich sefydliad ymrwymiad strategol a/neu bolisi sefydledig i gyd-gynhyrchu.

Prisiau aelodaeth

Hyrwyddwyr Sector y Llywodraeth a’r sector statudol Sector mawr a’r trydydd sector cenedlaethol Sector rhanbarthol a’r trydydd sector canolig ei maint Sector lleol, cymunedol a’r trydydd sector bach
1 - 5 £600 + TAW (£720) £400 + TAW (£480) £200 + TAW (£240) £100 + TAW (£120)
6 - 10 £1,200 + TAW (£1,440) £800 + TAW (£960) £400 + TAW (£480) £200 + TAW (£240)
11 - 20 £2,400 + TAW (£2,880) £1,600 + TAW (£1,920) £800 + TAW (£960) £400 + TAW (£480)
21 neu fwy Pwrpasol (£120+TAW fesul hyrwyddwr) Pwrpasol (£80+TAW fesul hyrwyddwr) Pwrpasol (£40+TAW fesul hyrwyddwr) Pwrpasol (£20+TAW fesul hyrwyddwr)

The team membership fees enable us to maintain and support this vibrant network of people, groups, teams and organisations who are making transformational co-production a reality in Wales. In exchange, as a member organisation you nominate your co-production champions, who can be staff members, volunteers, trustees, service users, and/or people who work in (or closely with) your organisation. The Co-production Network helps them to improve their co-production practice, develop it further across your teams, increase your impact as an organisation, and advance your strategic co-production and involvement aims.

Y print mân:
● Aelodaeth flynyddol yw hon sy’n rhedeg o 1af Ebrill hyd at 31ain Mawrth.
● Mae aelodaeth oes ar gael ar gyfer prosiectau: pro rata o ran hyd eich prosiect tymor penodol mewn misoedd llawn, hyd at uchafswm o 5 mlynedd.
● Ar hyn o bryd, telir aelodaeth trwy anfoneb (yn y dyfodol byddwch yn gallu cofrestru, adnewyddu a thalu trwy’r wefan).
● Os byddwch yn ymaelodi yn ystod y flwyddyn, seilir eich ffi ymaelodi ar nifer y misoedd llawn, pro rata.

Os nad yw’r Ffurflen Google yn agor, cysylltwch â ni ar: [email protected] a gallwn e-bostio copi mewn Word atoch i’w llenwi a’i dychwelyd trwy ebost. Cysylltwch â ni os oes unrhyw gwestiynau neu broblemau eraill!

Skip to content