Mynd i'r cynnwys

Aelodaeth tîm

Mae gan eich sefydliad ymrwymiad strategol a gweithredol i gydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion. Rydych yn awyddus i ddatblygu eich tîm a’ch arferion sefydliadol.
Rydych yn awyddus i ddatblygu eich tîm a’ch arferion sefydliadol.
Dyma'r fargen!

Manteision aelodaeth i dimau

  • Phecyn croeso sy’n cynnwys llawer o wybodaeth ac adnoddau defnyddiol
  • Cyswllt blynyddol i weld beth yw’ch anghenion cyd-gynhyrchu o ran nodau, dyheadau a datblygiad
  • Hyfforddiant “hyrwyddwyr cyd-gynhyrchu” i’w harfogi â’r adnoddau a’r sgiliau i rannu cyd-gynhyrchu ac i gefnogi dysgu ac arfer eu cydweithwyr
  • Mynediad cynnar a gostyngiadau ar ddigwyddiadau â thocyn a chyrsiau e-ddysgu
  • “Clinigau cyd-gynhyrchu” chwarterol: sef digwyddiadau anffurfiol i ddysgu gan gyfoedion, lle gallwch ddod at eich gilydd i archwilio glo mân cyd-gynhyrchu – rhywle i drafod profiadau a’u harchwilio ac i siarad am syniadau newydd a phroblemau dyrys
  • Bathodyn ac asedau digidol ar gyfer eich gwefan a llofnod eich e-bost, i ddangos ymrwymiad eich sefydliad i gyd-gynhyrchu ac ymgyfraniad

Illustration: a group of people st around a flipchart that reads "co-producing together", pointing and discussing

"Fel aelod, ni fedrwn ganmol Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru ddigon - maen nhw wedi bod yn amhrisiadwy ar gyfer ein hyrwyddwyr cydgynhyrchu, yn darparu cyngor ymgynghorol i’n grŵp llywio, ac wrth gwrs wedi trefnu digwyddiadau rhwydweithio a rhannu gwybodaeth ragorol." - Graham Findlay, Arweinydd Cydgynhyrchu, Scope


Sut mae’n gweithio?

Chi sy’n dewis faint o hyrwyddwyr i’w henwebu, i eirioli ar ran a chefnogi cydweithwyr ym maes cyd-gynhyrchu.

Seilir eich ffioedd aelodaeth ar nifer yr hyrwyddwyr.

(Beth yw hyrwyddwr? Mwy o wybodaeth yma.)

I bwy mae’r cwrs?

Gallwch ymaelodi fel tîm, fel adran neu fel sefydliad cyfan. Gallwch ddod o’r sectorau statudol, dielw, neu academaidd.

Nid oes rhaid ichi gael eich lleoli yng Nghymru i elwa o fod yn rhan o’r gymuned ymarfer! Os nad ydych yn gweithio yng nghyd-destun polisi datganoledig Cymru, bydd hyn yn defnyddiol iawn os oes gan eich sefydliad ymrwymiad strategol a/neu bolisi sefydledig i gyd-gynhyrchu.

Prisiau aelodaeth 2024-25

Mae’r ffioedd aelodaeth ar gyfer timau yn ein galluogi i gynnal a chefnogi’r rhwydwaith bywiog hwn o bobl, grwpiau, timau a sefydliadau sy’n troi cydgynhyrchu trawsnewidiol yn realiti yng Nghymru. Ac fel sefydliad sy’n ymaelodi, byddwch yn enwebu eich hyrwyddwyr cydgynhyrchu, sy’n gallu bod yn aelodau staff, gwirfoddolwyr, ymddiriedolwyr, defnyddwyr gwasanaeth a/neu bobl sy’n gweithio i (neu’n gweithio’n agos gydag) eich sefydliad. Mae’r Rhwydwaith Cydgynhyrchu yn eu helpu i wella eu harferion cydgynhyrchu, ei ddatblygu ymhellach ar draws eich timau, cynyddu eich effaith fel sefydliad, a datblygu eich nodau o safbwynt cydgynhyrchu strategol ac ymgyfraniad.

Y print mân:
● Aelodaeth flynyddol yw hon sy’n rhedeg o 1af Ebrill hyd at 31ain Mawrth.
● Mae aelodaeth oes ar gael ar gyfer prosiectau: pro rata o ran hyd eich prosiect tymor penodol mewn misoedd llawn, hyd at uchafswm o 5 mlynedd.
● Ar hyn o bryd, telir aelodaeth trwy anfoneb (yn y dyfodol byddwch yn gallu cofrestru, adnewyddu a thalu trwy’r wefan).

Os nad yw’r Ffurflen Google yn agor, cysylltwch â ni ar: members@copronet.wales a gallwn e-bostio copi mewn Word atoch i’w llenwi a’i dychwelyd trwy ebost. Cysylltwch â ni os oes unrhyw gwestiynau neu broblemau eraill!


Skip to content