Mynd i'r cynnwys

Aelodaeth unigol

Mae gennych ddiddordeb personol neu broffesiynol mewn cydgynhyrchu ac ymgyfraniad dinasyddion.
Rydych am ymuno â chymuned ymarfer.
Rydych chi wedi cyrraedd y lle iawn!

Ein nod? Bod yn gymuned ymarfer, cysylltu â phobl debyg eu meddwl sydd hefyd yn credu mewn gwerth cydgynhyrchu. Dysgu, rhannu a thyfu gyda’n gilydd.
Yr unig beth a ofynnir gennych chi: eich bod yn ymrwymo i ddatblygu eich arferion cydgynhyrchu, ym mha bynnag ffordd sy’n addas ichi.
Mae aelodaeth yn agored i bawb. 
Mae aelodaeth unigol yn rhad ac am ddim am byth. (Os ydych yn rhan o sefydliad, rydym hefyd yn cynnig aelodaeth i dimau, yma..)

ON: Trwy gofrestru, rydych yn cadarnhau eich bod yn 16 oed neu hŷn.


Manteision aelodaeth unigol

  • Cyfleoedd i rwydweithio a chysylltu ag aelodau eraill, a dysgu o arferion a rennir
  • Mynediad at wybodaeth ac adnoddau, sesiynau briffio a hyfforddi a gweminarau a seilir ar themâu
  • Bod yn rhan o fudiad, dod â llais cyfun i ddylanwadu ar bolisi a’r broses o wneud penderfyniadau

Cofrestru fel aelod

Mae gofyn darparu’r wybodaeth isod. Mae’n ymddangos fel ffurflen hir gyda llwyth o gwestiynau. A dyna ydy hi. (Ymddiheuriadau.)
Y pethau hanfodol yw atebion i’r tri chwestiwn cyntaf: cyfeiriad ebost, ac enw. Mae hynny er mwyn inni anfon diweddariadau a manylion digwyddiadau i aelodau atoch.

Fodd bynnag, fel sefydliad, rydym yn ddifrifol iawn ynghylch cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae casglu gweddill yr wybodaeth yn ein helpu i weithio tuag at gymuned fwy cynhwysol i bawb. (Os na ofynnwn, ni fyddwn yn gwybod pa leisiau sydd ar goll.) Hefyd mae’n ein helpu i wneud ceisiadau am gyllid, ac wrth adrodd i gyllidwyr. Mae ymatebion ar gyfer yr holl gwestiynau ychwanegol yn wirfoddol. Os nad ydych am lenwi rhai ohonynt - neu’r un - o’r cwestiynau ychwanegol, nid oes rhaid ichi wneud hynny i allu ymaelodi.

Cedwir gwybodaeth bersonol yn gyfrinachol bob amser, ac ni fyddwn byth yn ei rhannu. Byddwn yn edrych ar ddata demograffeg yn unig yn ei grynswth, ac nid fel unigolion. Rydym yn defnyddio MadMimi i ddosbarthu cylchlythyrau ac i reoli eich data. Gweler ein polisi preifatrwydd fan hyn.

Dyna ni, croeso i’n cymuned!


Illustration: different citizen and professionals on a Zoom call together

"Cefais groeso cynnes i sgyrsiau hynod ddiddorol trwy Zoom. Roedd y rhannu a’r croeso yn anhygoel. Diolch, gyfeillion." - Mary Nettle, ymgynghorydd ar ran defnyddwyr gwasanaethau iechyd meddwl
Skip to content