Mynd i'r cynnwys

Sut i ddylunio gweithdy effeithiol: ystyriaethau er mwyn llwyddo

Mae gweithdai’n offerynnau pwerus i feithrin ymgysylltiad, hyrwyddo cydweithio a chreu syniadau arloesol. Fodd bynnag, er mwyn trefnu gweithdy llwyddiannus mae gofyn cynllunio’n ofalus a meddwl wrth drefnu. Yn y blog hwn, byddwn yn archwilio rhai o’r ystyriaethau hanfodol wrth drefnu gweithdy sy’n cyflawni ei amcanion ac yn sicrhau profiad cadarnhaol, sy’n cael effaith ar y cyfranogwyr, ar yr un pryd.

Photo: a group of people sat around a table having a conversation with coffees  and laptops
Credyd y ffotograff: Brooke Cagle ar Unsplash

Sefydlu diben a nodau: cwrdd â phobl yn y man ble maen nhw

Cyn neidio i mewn i logisteg gweithdy, mae’n hollbwysig diffinio diben y digwyddiad, a’i amcanion, yn glir. Mae’n hanfodol deall man cychwyn y cyfranogwyr. Rhaid teilwra’r gweithdy ar gyfer eu hanghenion, eu diddordebau a’u profiadau. Mae bod yn gynhwysol yn chwalu unrhyw rwystrau a deimlir ac yn grymuso cyfranogwyr trwy gydnabod eu perthnasedd a’u pŵer yn y broses.

Mae dewis yn wybodus yn bwysig wrth ymgysylltu. Rhowch y wybodaeth y mae ei hangen ar y cyfranogwyr i wneud penderfyniadau gwybodus. Cofiwch eu hannog i feddwl y tu hwnt i’w profiadau arferol, er mwyn meithrin datblygiad newidiadau ystyrlon sy’n trawsnewid.

Rheoli niferoedd: maint optimaidd grwpiau er mwyn rhyngweithio

Gall nifer y cyfranogwyr mewn gweithdy gael effaith sylweddol ar ei effeithiolrwydd. Ar gyfer gweithdai wyneb-yn-wyneb, ystyriwch ffurfio grwpiau rhwng 4 a 10 unigolyn. Os oes mwy o gyfranogwyr na hyn, gallwch greu nifer o grwpiau a dynodi hwylusydd a rhywun i gymryd nodiadau ar gyfer pob grŵp bach.

Ar gyfer gweithdai ar-lein, dylech anelu at rhwng 3 ac 8 cyfranogwr i bob grŵp, er mwyn sicrhau bod modd cael trafodaeth grŵp gynhyrchiol. Defnyddiwch ystafelloedd trafod gyda phob grŵp er mwyn eu hannog i gyfrannu ac ymgysylltu’n weithgar. Paratowch rhag ofn bod gormod o bobl yn cymryd rhan neu rhag ofn i rai dynnu allan, trwy gynllunio ar gyfer niferoedd mwy/llai, a byddwch y barod i addasu ar y diwrnod os oes angen.

Cynllunio amrywiaeth o weithgareddau: dull gweithredu difyr a chynhwysol

Mae llwyddiant gweithdy yn dibynnu ar ei allu i ymgysylltu â chyfranogwyr trwy amrywiaeth o weithgareddau. Dechreuwch gyda chyfarwyddiadau clir a chasgliad, gan wahodd pobl i fuddsoddi eu hamser. Ceisiwch deilwra gweithgareddau at arddulliau dysgu gwahanol a sicrhewch hygyrchedd o ran iaith a chynnwys.

Meddyliwch am gyflymder y gweithdy a byddwch yn hyblyg pan fo’r angen yn codi, er mwyn sicrhau trafodaethau cyfoethog sydd efallai’n gofyn am fwy o amser. Crëwch lif clir trwy rannu’r gweithdy’n adrannau, gyda rhywfaint o hyblygrwydd o ran amseru. Osgowch ddefnyddio iaith gymhleth neu derminoleg a allai ddieithrio cyfranogwyr o gefndiroedd gwahanol.

Cofnodi a dadansoddi: crisialu mewnwelediadau gwerthfawr

Mae’n hanfodol eich bod yn cofnodi trafodaethau er mwyn eu dadansoddi’n drwyadl a’u dogfennu. Dynodwch rywun penodol i gymryd nodiadau ymhob trafodaeth er mwyn sicrhau eich bod yn cadw cofnod cynhwysfawr sy’n cofnodi mwy na’r hyn yr ydych eisiau ei glywed yn unig. Yn ogystal, cofnodwch wybodaeth ddemograffig er mwyn cael gwybodaeth am amrywiaeth y cyfranogwyr.

Wrth ddadansoddi data, defnyddiwch dechnegau codio â llaw a themâu er mwyn nodi’r themâu craidd a’r is-themâu sydd oddi tanynt, a’u grwpio (e.e. efallai mai eich thema graidd fyddai trafnidiaeth gyhoeddus ac efallai mai’ch is-themâu fyddai nad yw rhai yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus oherwydd nad yw’r amserau’n addas iddynt, mae’n rhy ddrud neu byddai’n well ganddynt ddefnyddio’u car). Bydd hyn yn galluogi’r rheiny sy’n darllen y data i ddeall beth yn union sy’n gorfod newid/beth yw’r materion.

Peidiwch â dibynnu’n llwyr ar foddhad a dewisiadau fel themâu craidd, oherwydd efallai na fyddant yn rhoi gwybodaeth fanwl ar gyfer gweithgarwch y dyfodol (e.e. os yw pobl yn nodi nad ydynt yn hoffi rhywbeth, nid oes cyfle clir i fynegi sut y gallai pethau edrych yn wahanol neu beth sy’n gorfod newid). Mae’n ymwneud mwy ag edrych ar y newidiadau a’r materion y mae pobl yn eu codi, yn hytrach na pha mor fodlon/anfodlon y maen nhw am rywbeth.

Cynhwysion hanfodol ar gyfer gweithdai: ffactorau i sicrhau llwyddiant

Y tu hwnt i strwythur a chynnwys y gweithdy, mae elfennau penodol yn cyfrannu at ei lwyddiant:

  • Lluniaeth: mae darparu lluniaeth yn creu amgylchedd mwy hamddenol a chroesawgar i gyfranogwyr.
  • Lleoliad hygyrch: dewiswch leoliad sy’n hygyrch ac yn hwylus i’r gynulleidfa darged, er mwyn sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn bresennol.
  • Naws anffurfiol: osgowch leoliad rhy ffurfiol sy’n gallu dychryn cyfranogwyr. Crëwch naws sy’n annog cyfathrebu a chyfranogiad agored.
  • Nodau ac amcanion clir: sicrhewch fod nodau ac amcanion y gweithdy yn cael eu cyfathrebu’n glir i bob cyfranogwr.
  • Tîm cyflawni sy’n dangos diddordeb: dylai’r hwyluswyr ddangos gwir ddiddordeb yn niben y gweithdy ac ymrwymiad iddo, a dylai fod yn barod i weithredu ar sail y canlyniadau.
  • Paratoi: ewch drwy’r gweithdy’n drwyadl cyn y digwyddiad go-iawn, er mwyn rhagweld unrhyw faterion a allai godi a rhoi sylw iddynt.
  • Rhywun i gadw nodiadau ar wahân i’r hwylusydd: dylai’r hwylusydd fod yn canolbwyntio ar arwain trafodaethau, tra bod rhywun ar wahân yn cymryd nodiadau, er mwyn sicrhau bod y gweithdy’n cael ei ddogfennu’n gynhwysfawr.
  • Mecanwaith adborth: sefydlwch system glir er mwyn casglu adborth a rhoi adborth i gyfranogwyr, gan ddangos ymrwymiad i wella’n barhaus.

Er mwyn trefnu gweithdy llwyddiannus, mae gofyn cynllunio’n ofalus, sicrhau cynhwysiant a rhoi sylw i fanylder. Trwy sefydlu amcanion clir, rheoli maint grwpiau yn effeithiol, cynllunio amrywiaeth o weithgareddau a chofnodi mewnwelediadau gwerthfawr, gallwch greu gweithdy sy’n ymgysylltu â chyfranogwyr, yn meithrin cydweithio, ac yn sicrhau canlyniadau ystyrlon. Cofiwch ystyried yr elfennau hanfodol sy’n cyfrannu at brofiad cadarnhaol o’r gweithdy, a byddwch yn barod i addasu ac i fireinio eich dull gweithredu ar sail adborth y cyfranogwyr. Trwy feddwl am y pethau hyn, byddwch yn siŵr o gynnal gweithdy sy’n cael effaith gadarnhaol ac yn gyrru newid cadarnhaol.

Mae’r blog hwn yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn rhan o gyfres Partneriaeth Cymunedau Dyfeisgar ar gyfer Byrddau Partneriaeth Cyhoeddus o fewn Prosiect Dewi. Cynlluniwyd yr is-rhwydwaith hwn i annog pobl sy’n gysylltiedig â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru i rannu arfer da ac i gynorthwyo gyda’u heriau ei gilydd, a’u cefnogi i wneud hynny. Cysylltwch os hoffech chi gymryd rhan: hello@copronet.wales.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Skip to content