Mynd i'r cynnwys

Chwyddo lleisiau ifainc: Grymuso ieuenctid Cymru

Mewn sesiwn ddiweddar gan y Bartneriaeth Cymunedau Dyfeisgar, aethom ati i archwilio arwyddocâd clywed lleisiau pobl ifanc yng Nghymru. Mae cydnabod gwerth a photensial unigolion ifainc yn hanfodol er mwyn cynnal eu hawliau a hefyd er mwyn meithrin cymdeithas sy’n fwy cynhwysol ac yn meddwl yn flaengar. Fodd bynnag, mae yna rwystrau a heriau o hyd, sy’n atal eu lleisiau rhag cael eu clywed yn ddigonol. Mae’r blog hwn yn cloddio i bwysigrwydd gwerthfawrogi pobl ifanc, yr elfennau sy’n eu rhwystro rhag cymryd rhan, a rhai o’r camau y gallwn eu cymryd i chwyddo’u lleisiau ac i greu newid ystyrlon.

Photo: a group of people have put all their hands together in the middle of circle
Credyd y ffotograff: Hannah Bushing ar Unsplash

Pwysigrwydd clywed lleisiau ifainc

Yn anad dim, mae cydnabod pwysigrwydd clywed lleisiau pobl ifanc yn deillio o’u hawliau sylfaenol. Mae gan bob unigolyn yr hawl i gael ei glywed a’i barchu, ac yn yr un modd mae yna werth aruthrol i bersbectifau pobl ifanc. Trwy ymgysylltu â phobl ifanc ceir persbectifau ffres, syniadau unigryw a meddwl arloesol, ac mae’r elfennau hyn i gyd yn hollbwysig er mwyn sicrhau cynnydd cymdeithasol.

Yn ogystal, ein pobl ifanc fydd yn delio â chanlyniadau’r penderfyniadau a wneir heddiw. Mae eu cynnwys nhw mewn prosesau penderfynu yn sicrhau bod eu hanghenion, eu dyheadau, a’u pryderon yn cael eu hystyried. Trwy drin pobl ifanc fel cymheiriaid a’u cynnwys yn weithgar rydym yn creu cymdeithas sy’n fwy teg a chynhwysol, ac mae hyn yn hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a chydweithrediad ymhlith grwpiau oedran gwahanol.

Rhwystrau rhag chwyddo lleisiau ifainc

Mae un o’r rhwystrau allweddol sy’n ein hatal rhag chwyddo lleisiau pobl ifanc i’w weld o fewn y systemau a ddyluniwyd i gyfathrebu. Oedolion yw ffocws llawer o systemau ac maent yn hepgor pobl ifanc ac, mewn rhai achosion, hyd yn oed yn hepgor adrannau mwy o’r boblogaeth. Er mwyn rhoi sylw i hyn, rhaid i ni greu systemau cyfathrebu sy’n gynhwysol, yn hygyrch ac wedi eu dylunio i ymgysylltu â phobl ifanc ac i’w grymuso.

Mae ofn colli awdurdod a phŵer dros bobl ifanc hefyd yn gallu rhwystro’u cyfranogiad. Rhaid i arweinwyr a’r rheiny sy’n dod i benderfyniadau fod yn agored i adborth adeiladol a rhaid iddynt ddeall bod pobl ifanc yn gallu cynnig mewnwelediad gwerthfawr. Mae goresgyn yr ofn hwn a chofleidio persbectifau pobl ifanc yn gallu arwain at benderfyniadau mwy gwybodus ac effeithiol.

Rhwystr arall yw dealltwriaeth wedi’i llywio o’r hyn y mae bod yn unigolyn ifanc yn ei olygu. Mae’n hanfodol cydnabod yr amrywiaeth o fewn y boblogaeth o bobl ifanc a gwerthfawrogi eu profiadau a’u cyd-destunau gwahanol. Trwy osgoi cyffredinoli a pheidio â mynd ati mewn ffordd sydd wedi’i llywio, gallwn adeiladu cysylltiadau cryfach a chyfoethogi ein cydymdrechion gyda phobl ifanc.

Cydnabod gwerth pobl ifanc

Er mwyn cydnabod gwerth pobl ifanc, rhaid i ni eu trin fel unrhyw grŵp arall, gan gydnabod eu hamrywiaeth a’u hanghenion unigryw. Mae’n hollbwysig ymgysylltu â theuluoedd a rhieni, yn enwedig wrth weithio gyda phlant ifancach, oherwydd mae hyn yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i’w persbectifau a’u profiadau.

Mae’n hynod o bwysig ein bod yn symud ein ffocws i ffwrdd oddi wrth yr hyn yr ydym am ei gyflawni, ac yn gwrando go iawn ar bobl ifanc. Rhaid i ni ddylunio systemau a strategaethau ymgysylltu sy’n blaenoriaethu deall eu lleisiau a’u profiadau. Mae defnyddio dulliau creadigol fel chwarae, celf a gweithgareddau rhyngweithiol eraill yn gallu bod o gymorth i bontio’r gagendor a meithrin cysylltiadau ystyrlon.

Yn ogystal, mae’n hanfodol dangos atebolrwydd. Mae angen i bobl ifanc ddeall sut y bydd eu cyfraniadau yn cael eu defnyddio a sut y byddant yn dylanwadu ar brosesau penderfynu. Mae cau’r ddolen a rhoi adborth am ganlyniadau eu hymgyfraniad yn meithrin ymddiriedaeth ac yn eu grymuso i barhau i gymryd rhan.

Hyrwyddo lleisiau pobl ifanc: galwad i weithredu

Er mwyn hyrwyddo lleisiau pobl ifanc gellir cymryd sawl cam:

  1. Mwy o gyllid: Dyrannu mwy o adnoddau i gefnogi ymgysylltiad dwfn a mentrau sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc.
  2. Newid systemig: Symud o ddulliau gweithredu tameidiog i sicrhau bod cynnwys lleisiau ifainc yn arfer safonol. Ailwampio systemau cyfathrebu fel eu bod yn fwy cynhwysol a hygyrch.
  3. Ehangu ymgysylltiad: Symud y tu hwnt i’r dull traddodiadol o wrando ar leisiau ifainc, sy’n canolbwyntio ar ysgolion. Sicrhau cynhwysiant trwy estyn allan at bob rhan o’r boblogaeth ieuenctid, gan gynnwys y rheiny sydd efallai’n llai llafar ond sydd â phersbectifau yr un mor werthfawr.
  4. Cynnwys pobl ifanc mewn penderfyniadau: Cynnwys pobl ifanc yn y broses o ddyrannu adnoddau a dylunio polisïau sy’n adlewyrchu eu persbectifau.

Mae’r blog hwn yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd mewn digwyddiad a gynhaliwyd yn rhan o gyfres Partneriaeth Cymunedau Dyfeisgar. Cysylltwch ag emma.davies@socialcare.wales os oes gennych unrhyw gwestiynau. Gallwch ddal i fyny â’r recordiad yma..

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Skip to content