Mynd i'r cynnwys

Amdanom

Y tîm

Dyma’r tîm sy’n cefnogi ein cymuned ymarfer, ac sy’n cydlynu cyfleoedd i rannu, dysgu a dylanwadu. Ar y cyfan, byddwch yn ein gweld ni ac yn clywed gennym! Cysylltwch â ni: hello@copronet.wales

Photo: Gwendolyn Sterk
Gwendolyn Sterk

Prif weithredwr

gwendolyn@copronet.wales
07949 164 551

Photo: Sophie Clark
Sophie Clark

Swyddog y rhwydwaith

sophie@copronet.wales
07949 285 565

Photo: Rachel Wolfendale
Rachel Wolfendale

Rheolwr y rhaglen (prosiect BGC)

rachel@copronet.cymru
07726 389 339

Photo: Dan Barnett
Dan Barnett

Cydlynydd y Rhaglen (Prosiect BGC)

dan@copronet.wales
07943 972 949


Ein cefndir

Cychwynnodd hyn oll nôl yn 2012 fel ymdrech wirfoddol gan ddwy ddynes o gwmpas bwrdd y gegin. Ac ar hyd y ffordd, cyflawnwyd gwaith ymchwil, trefnwyd digwyddiadau, buom yn ymgyrchu i ddylanwadu ar ddeddfwriaeth, a dechreuwyd cyflwyno hyfforddiant ac ymgynghoriaeth. Cawsom ein cyllido drwy’r Gronfa Loteri Fawr (2016-2019), oedd yn golygu y gallwn sefydlu’r Rhwydwaith a’i seilwaith yn ffurfiol. Bellach rydym yn sefydliad dielw, annibynnol; ein henw cyfreithiol yw The Co-production and Involvement Network for Wales Ltd. Rydym yn cefnogi’r gymuned ymarfer trwy Rwydwaith Cydgynhyrchu Cymru, ac rydym yn cynnig gwasanaethau ymgynghoriaeth a hyfforddi trwy Lab Cyd-gynhyrchu Cymru.

"Hero of the co-produced revolution" pin badge from our early days

Ein ffynonellau cyllid cyfredol

Fel sefydliad annibynnol, rydym yn talu ein costau rhedeg trwy ffioedd aelodaeth sefydliadol ac o gyrsiau e-ddysgu. Mae unrhyw warged sy’n cael ei greu trwy wasanaethau ymgynghoriaeth a hyfforddi Lab Cyd-gynhyrchu Cymru also contributes to resourcing the Network’s activities.

Yn ogystal, rydym yn derbyn cyllid trwy Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i weithio’n benodol gyda Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (2021-2026).


Ein strwythur llywodraethu

cyfyngedig trwy warant, ac mae ein cyfansoddiad yn cynnwys egwyddorion dielw. Mae ein bwrdd cyfarwyddwyr yn sicrhau ein bod yn sefydliad cyfreithiol, cyfrifol, cynaliadwy a moesegol. Mae ein cyfarwyddwyr yn cyfrannu eu hamser ar sail wirfoddol, ac yn cwrdd 6 gwaith y flwyddyn. Pleser yw cynnwys Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau fel cyfarwyddwyr corfforaethol ar ein bwrdd.

Photo: Sara Sellek
Sara Sellek

Cyfarwyddwr corfforaethol (WCVA),
Cadeirydd y bwrdd

Photo: Eleri Williams
Eleri Williams

Cyfarwyddwr corfforaethol (BCT)

Photo: Breen Greenaway
Ben Greenaway

Cyfarwyddwr corfforaethol (BCT)

(No photo)
Lisa Banks

Cyfarwyddwr gwirfoddol

Photo: Kelvin Jones
Kelvin Jones

Cyfarwyddwr gwirfoddol

Photo: Sarah Glover
Sarah Glover

Cyfarwyddwr gwirfoddol

Photo: Chris Blake
Chris Blake

Cyfarwyddwr gwirfoddol


Ein mathau o aelodaeth a’n haddewidion

National Principles of Public Engagement in Wales / Egwyddorion Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu a'r Cyhoedd yng Nghymu
Cyflogwr Cyflog Byw ydym ni
We are a Living Wage employer
Hyderus o ran anabledd (ymroddedig)
Disability confident (committed)
Aelod / Member - WCVA / CGGC
Member of (Aelod o) Tai Pawb - promoting euqality in housing (hybu cydraddoldeb ym maes tai)
Dim Hiliaeth Cymru
Zero Racism Wales
Climate Cymru
Skip to content