Mynd i'r cynnwys

5 peth yr ydym wedi eu dysgu o’r digwyddiad Ymgyfraniad Trwy Straeon – Dysgu ar y Cyd

Event title: storytelling for involvement

Yn ddiweddar, ymunodd Will Slocombe o Brifysgol Lerpwl, a Sara Elias o Iechyd Cyhoeddus Cymru, â ni ar gyfer digwyddiad Dysgu ar y Cyd er mwyn i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ddysgu am FLiNT a phŵer adrodd straeon dan arweiniad cymeriadau. Dyma bum peth yr ydym wedi eu dysgu o’r sesiwn:

1. Mae meithrin ymddiriedaeth a chydberthnasau yn y gymuned yn allweddol er mwyn ymgysylltu’n effeithiol.

Mae cysylltu â grwpiau cymunedol sydd eisoes yn bodoli a chynnal digwyddiadau niferus ar adegau gwahanol o’r dydd ac mewn mannau diogel sydd eisoes yn bodoli ac a ddefnyddir gan y gymuned yn barod, yn hanfodol er mwyn creu’r amgylchedd iawn ar gyfer ymgyfraniad. 

2. Dylid gwerthfawrogi persbectifau a safbwyntiau amrywiol a’u cynnwys wrth ddod i benderfyniadau.

Nid oes atebion cywir nac anghywir. Wrth ddatblygu technegau sy’n seiliedig ar senarios, er enghraifft ‘cardiau post i’r/o’r dyfodol’ ac adrodd straeon dan arweiniad cymeriadau, y cyfan sydd ei angen arnoch yw’ch dychymyg i gael mewnwelediad gwerthfawr o brofiadau bywyd a gwybodaeth a geir gan ystod eang o bobl, cefndiroedd a dulliau. Gall y technegau hyn helpu’r rheiny sy’n dod i benderfyniadau i ddeall safbwyntiau cymunedau gwahanol am y dyfodol sydd ar droed. Serch hynny, nid yw’n golygu anelu at gael enghraifft gynrychiadol o bob ‘grŵp’ ond yn hytrach tynnu lleisiau unigol allan.

3. Mae cyfathrebu a thryloywder yn hanfodol er mwyn cynnal ymgyfraniad y gymuned a’i hatebolrwydd.

Er mwyn annog cyfranogwyr i siarad yn blwmp ac yn blaen, ceisiwch beidio â chofnodi straeon, sgyrsiau neu weithdai yn ddigidol. Yn hytrach, casglwch stori neu gyfres o nodiadau stori (yn ddienw) gan bob cyfranogwr a’u hystyried er mwyn dadansoddi a dangos. Mae’r broses hon yn grymuso pobl ac yn gwneud iddynt deimlo ei bod yn ddiogel iddynt siarad yn agored.

4. Mae dulliau ymgysylltu creadigol a chynhwysol yn gallu cynyddu cyfranogiad a chefnogaeth gan aelodau’r gymuned.

Mae adrodd straeon yn gallu lliniaru sefyllfa lle mae pobl wedi blino ar arolygon a holiaduron yn y cymunedau a effeithir. Gallant hefyd fod yn ffynhonnell gyfoethog ar gyfer data ansoddol. Ceisiwch osgoi iaith ddryslyd ac anelwch at ddefnyddio dull cadw nodiadau gweledol er mwyn i’r cyfranogwyr allu gweld eu geiriau a’u syniadau’n dod yn fyw. Mae dulliau creadigol o feddwl am y dyfodol, er enghraifft ‘cardiau post i’r/o’r dyfodol’ ac adrodd straeon dan arweiniad cymeriadau, yn gallu ein helpu i gael dealltwriaeth ddyfnach o’r hyn sy’n digwydd mewn cymunedau. Trwy greu cyfleoedd mwy difyr i ymgyfrannu, mae cyfranogwyr yn fwy tebygol o eisiau bod yn rhan o brosiectau’r dyfodol a throsglwyddo’r strategaethau y maent eisoes wedi eu datblygu yn rhan o brosiect. 

5. Mae dilyn i fyny a rhoi adborth yn rheolaidd yn gallu cynnal ymgyfraniad y gymuned a gyrru gwelliant parhaus.

Rhowch rywbeth yn ôl trwy adael rhywbeth defnyddiol ar eich ôl. Mae’n annhebygol mai adroddiadau ysgrifenedig ffurfiol yw’r dull mwyaf defnyddiol o rannu’r canlyniadau. Rhannwch arfer da, ceisiwch feithrin sgiliau pobl a rhoi’r offerynnau iddynt i wneud hyn drostynt eu hunain ac i redeg grwpiau gyda’u cymunedau eu hunain. Aeth FLiNT ati i grisialu’r straeon mewn llyfr stori a oedd yn llawn darluniau, gyda’r cymeriadau yr oedd pobl wedi eu creu. Mae hyn yn creu rhywbeth cyffyrddadwy i’r bobl sy’n gysylltiedig a hefyd yn creu ‘banc o gymeriadau’ y gellir ei ddefnyddio i ysgogi trafodaeth yn y dyfodol ynghylch meddwl/siarad am y dyfodol. Mae hefyd yn gallu gwneud i’r rheiny sy’n llunio polisïau ac yn dod i benderfyniadau i holi “Sut mae pethau’n teimlo i’r unigolyn dan sylw?”.

Cefndir

Comisiynwyd prosiect FLiNT trwy bartneriaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol. Ei nod oedd defnyddio dulliau arloesol o adrodd straeon dan arweiniad cymeriadau, er mwyn cynnwys cymunedau sy’n cael eu tangynrychioli mewn trafodaethau ystyrlon i feddwl yn hirdymor am newid hinsawdd ac anghydraddoldeb yng Nghymru. Nod y prosiect oedd cefnogi sefydliadau’r sector cyhoeddus i feddwl yn y tymor hir ac i ysbrydoli eu cymunedau i wneud yr un peth.

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn yn rhan o Prosiect Dewi. Cynlluniwyd Rhwydwaith Dysgu ar y Cyd y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn annog pobl sy’n gysylltiedig â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru i rannu arfer da ac i gynorthwyo’i gilydd gyda’u heriau, ac i gefnogi’r broses hon. Cofiwch gysylltu os hoffech chi gymryd rhan.

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Skip to content